گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۹


این عشق شهست و رایتش پیدا نیست
قرآن حقست و آیتش پیدا نیست
هر عاشق از این صیاد تیری خورده است
خون میرود و جراحتش پیدا نیست