گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱۱


این فتنه که اندر دل تنگ است ز چیست
وین عشق که قد از او چو چنگست ز چیست
وین دل که در این قالب من هر شب و روز
با من ز برای او به جنگست ز چیست