گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱۳


این گرمابه که خانهٔ دیوانست
خلوتگه و آرامگه شیطانست
دروی پریی، پری رخی پنهانست
پس کفر یقین کمینگه ایمانست