گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱۵


این من نه منم آنکه منم گوئی کیست
گویا نه منم در دهنم گوئی کیست
من پیرهنی بیش نیم سر تا پای
آن کس که منش پیرهنم گوئی کیست