گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۲۰


ای همچو خر و گاو که و جو طلبت
تا چند کند سایس گردون ادبت
لب چند دراز میکنی سوی لبش
هر گنده دهان چشیده از طعم لبت