گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۲۱


با تو سخنان بیزبان خواهم گفت
از جملهٔ گوشها نهان خواهم گفت
جز گوش تو نشنود حدیث من کس
هرچند میان مردمان خواهم گفت