گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۲۷


با روز بجنگیم که چون روز گذشت
چون سیل به جویبار و چون باد بدشت
امشب بنشینیم چون آن مه بگرفت
تا روز همی زنیم طاس و لب طشت