گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۳۱


تا شب میگو که روز ما را شب نیست
در مذهب عشق و عشق را مذهب نیست
عشق آن بحریست کش کران ولب نیست
بس غرقه شوند و ناله و یارب نیست