گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۳۴


با ما ز ازل رفته قراری دگر است
این عالم اجساد دیاری دگر است
ای زاهد شبخیز تو مغرور نماز
بیرون ز نماز روزگاری دگر است