گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۰


برجه که سماع روح برپای شده است
وان دف چو شکر حریف آن نای شده است
سودای قدیم آتش افزای شده است
آن های تو کو که وقت هیهات شده است