گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۲


برکان شکر چند مگس را غوغاست
کی کان شکر را به مگسها پرواست
مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست
بنگر که بر آن کوه چه افزود و چه کاست