گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۶


بر هر جائیکه سرنهم مسجود او است
در شش جهت و برون شش، معبود اوست
باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد
این جمله بهانه و همه مقصود اوست