گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۹


بگذشت سوار غیب و گردی برخاست
او رفت ز جای و گرد او هم برخاست
تو راست نگر نظر مکن از چپ و راست
گردش اینجا و مرد در دار بقاست