گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۵۴


بیرون ز تن و جان و روان درویش است
برتر ز زمین و آسمان درویش است
مقصود خدا نبود بس خلق جهان
مقصود خدا از این جهان درویش است