گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶۰


تا چهرهٔ آفتاب جان رخشانست
صوفی به مثال ذره‌ها رقصانست
گویند که این وسوسهٔ شیطانست
شیطان لطیف است و حیات جانست