گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷۰


توبه کردم که تا جانم برجاست
من کج نروم نگردم از سیرت راست
چندانکه نظر همی کنم از چپ و راست
جمله چپ و راست و راست و چپ دلبر ماست