گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۲۷۵رباعی شمارهٔ ۲۷۵


جانا غم تو ز هرچه گویی بتر است
رنج دل و تاب تن و سوز جگر است
از هرچه خورند کم شود جز غم تو
تا بیشترش همی خورم بیشتر است