گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷۶


جانم بر آن جان جهان رو کرده است
هم قبله و هم کعبه بدانسو کرده است
ما را ملک‌العرش چنین خو کرده است
کار او دارد که او چنین رو کرده است