گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷۹


جانی که حریف بود بیگانه شده است
عقلی که طبیب بود دیوانه شده است
شاهان همه گنجها بویرانه نهند
ویرانهٔ ما ز گنج ویرانه شده است