گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۴


چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست