گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۸


چون دید مرا مست بهم برزد دست
گفتا که شکست توبه بازآمد مست
چون شیشه گریست توبهٔ ما پیوست
دشوار توان کردن و آسان بشکست