گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۹


چونی که ترش مگر شکربارت نیست
یا هست شکر ولی خریدارت نیست
یا کار نمیدانی و سرگشته شدی
یا میدانی ز کاسدی کارت نیست