گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۹۵


خویی به جهان خوبتر از خوی تو نیست
دل نیست که او معتکف کوی تو نیست
موی سر چیست جمله سرهای جهان
چون مینگرم فدای یک موی تو نیست