گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۰۰


در باغ من ار سرو و اگر گلزار است
عکس قد و رخسارهٔ آندلدار است
بالله به نامی که ترا اقرار است
امروز مرا اگر رگی هشیار است