گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۰۳


در دایرهٔ وجود موجود علیست
اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست
گر خانهٔ اعتقاد ویران نشدی
من فاش بگفتمی که معبود علیست