گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۰۴


در دیدهٔ صورت ار ترا دامی هست
زان دم بگذر اگر ترا گامی هست
در هجده هزار عالم آنرا که دلیست
داند که نه جنبش و نه آرامی هست