گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۰۷


در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر است
از حکم حقست و از قضا و قدر است
من جهد همی کنم قضا میگوید
بیرون ز کفایت تو کار دگر است