گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۸


در وصل جمالش گل خندان منست
در هجر خیالش دل و ایمان منست
دل با من ومن با دل ازو درجنگیم
هریک گوئیم که آن صنم آن منست