گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۹


درویشی و عاشقی به هم سلطانیست
گنجست غم عشق ولی پنهانیست
ویران کردم بدست خود خانهٔ دل
چون دانستم که گنج در ویرانیست