گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۲۲


دلدار اگر مرا بدراند پوست
افغان نکنم نگویم این درد از اوست
ما را همه دشمنند و تنها او دوست
از دوست بدشمنان بنالم نه نکوست