گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۲۷


دل در بر هر که هست از دلبر ماست
هرجا جهد این برق از آن گوهر ماست
هر زر که در او مهر الست است و بلی
در هر کانی که هست آن زر زر ماست