گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۱


زان روی که دل بستهٔ آنزنجیر است
در دامن تو دست زدن تقدیر است
چون دست به دامنش زدم گفت بهل
گفتم که خموش روز گیراگیر است