گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۶


سر سخن دوست نمیرم گفت
دریست گرانبها نمیرم سفت
ترسم که بخواب دربگویم سخنی
شبهاست که از بیم نمیرم خفت