گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۹


سرمایهٔ عقل سر دیوانگیست
دیوانهٔ عشق مرد فرزانگیست
آنکس که شد آشنای دل از ره درد
با خویشتنش هزار بیگانگیست