گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۵۶


شمعی که در اینخانه بدی خانه کجاست
در دیده بد امروز میان دلهاست
در دل چو خیال خوش نشست و برخاست
نی نی که ز دل نرفت هم در دل ما است