گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۶۴


عشقی که از او وجود بی‌جان میزیست
این عشق چنین لطیف و شیرین از چیست
اندر تن ماست یا برون از تن ماست
یا در نظر شمس حق تبریزیست