گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۶۶


عقل آمد و پند عاشقان پیش گرفت
در ره بنشست و رهزنی کیش گرفت
چون در سرشان جایگه پند ندید
پای همه بوسید و ره خویش گرفت