گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۷۵


گر در وصلی بهشت یا باغ اینست
ور در هجری دوزخ با داغ اینست
عشق است قدیم در جهان پوشیده
پوشیده برهنه میکند لاغ اینست