گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۷۶


گر دف نبود نیشکر او دف ماست
آخر نه شراب عاشقی در کف ماست
آخر نه قباد صف‌شکن در صف ماست
آخر نه سلیمان نهان آصف ماست