گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۸۰


کس دل ندهد بدو که خونخوار منست
جان رفت چه جای کفش و دستار منست
تو نیز برو دلا که این کار تو نیست
این کار منست کار من است کار منست