گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۸۴


گفتا که شکست توبه بازآمد مست
چون دید مرا مست بهم برزد دست
چون شیشه گریست توبهٔ ما پیوست
دشوار توان کردن و آسان بشکست