گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۸۵


گفتا بجهم همچو کبوتر ز کفت
گفت ار بجهی کند غمم مستخفت
گفتم که شدم خوار و زبون و تلفت
گفت از تلف منست عزو شرفت