گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۹۶


کوچک بودن بزرگ را کوچک نیست
هم کودکی از کمال خیزد شک نیست
گر زانکه پدر حدیث کودک گوید
عاقل داند که آن پدر کودک نیست