گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰۰


گویند مرا که این همه درد چراست
وین نعره و آواز و رخ زرد چراست
گویم که چنین مگو که اینکار خطاست
رو روی مهش ببین و مشکل برخاست