گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰۴


ما عاشق عشقیم که عشق است نجات
جان چون خضر است و عشق چون آبحیات
وای آنکه ندارد از شه عشق برات
حیوان چه خبر دارد از کان نبات