گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰۶


ماه عید است و خلق زیر و زبر است
تا فرجه کند هرآنکه صاحب نظر است
چه طبل زنی که طبل با شور و شر است
زان طبل همی زند که آن خواجه کراست