گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰۹


مرغ جان را میل سوی بالا نیست
در شش جهتش پر زدن وپروا نیست
گفتی به کجا پرد که او را یابد
نی خود بکجا پرد که آن آنجا نیست