گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۱۴


مستی ز ره آمد و بما در پیوست
ساغر می‌گشت در میان دست بدست
از دست فتاد ناگهان و بشکست
جامی چه زند میانهٔ چندین مست