گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۱۶


من آن توام کام منت باید جست
زیرا که در این شهر حدیث من و تست
گر سخت کنی دل خود ار نرم کنی
من از دل سخت تو نمیگردم سست