گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۲۲


میدان که در درون تو مثال غاریست
واندر پس آنغار عجب بازاریست
هرکس یاری گرفت و کاری بگزید
این یار نهانیست عجب یاریست